Privacyverklaringen

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Bowlingclub De Dolle Pret.

Versie: 2, datum 02-12-2019

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoons­gegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoons­gegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoons­gegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoons­gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contact­formulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoons­gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat in bepaalde gevallen uw persoons­gegevens opslaat. De Dolle Pret gebruikt uw persoons­gegevens voor:
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

Omschrijving van de persoons­gegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoons­gegevens van u verwerken, indien u ons contact­formulier invult:
• NAW-gegevens;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;

Daarnaast kunnen wij de volgende zaken nagaan:
• technische browserinformatie
• klik- en surfgedrag, hoewel geheel geanonimiseerd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoons­gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
Contact­formulieren worden nooit opgeslagen op onze website.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoons­gegevens om. De persoons­gegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

De Dolle Pret maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoons­gegevens afgeschermd is

Cookies

Functionele cookies

Vanuit onze hostingpartij wordt de cookie PHPsessionID meegestuurd, deze gaat na hoelang een gebruiker aanwezig is op de website (= sessie). De cookie wordt automatisch weer verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Geen andere cookies
Op www.dedeollepret.nl worden naast de functionele cookies, geen andere cookies gebruikt.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoons­gegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag De Dolle Pret vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u De Dolle Pret verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contact­formulier, ons een e-mail te sturen f.vanengeland op hetnet punt nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoons­gegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoons­gegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons­gegevens tegen onze verwerkingen van uw persoons­gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoons­gegevens.